Darbo grupės

Komisijos, tarybos, darbo grupės

Lopšelio-darželio taryba aukščiausia Lopšelio-darželio savivaldos institucija sudaryta iš mokytojų, tėvų (globėjų) ir vietos bendruomenės atstovų. Taryba telkia Lopšelio-darželio pedagoginius darbuotojus, nepedagoginį personalą, tėvus (globėjus) demokratiniam Lopšelio-darželio  valdymui,  padeda spręsti aktualius Lopšelio-darželio klausimus, atstovauti vaikams, mokytojams, tėvams (globėjams), vietos bendruomenei, Lopšelio-darželio teisėtiems interesams.

Eil.
Nr.
Vardas, pavardė Pareigos
1. Andrius Fedotovas pirmininkas tėvų atstovas
2. Nijolė Adomonienė pirmininko pavaduotoja, mokytojų atstovė
3. Kristina Gasiūnienė sekretorė, mokytojų atstovė
4. Inga Čičinskienė narė, mokytojų atstovė
5. Agafija Kartenienė narė, darbuotojų atstovė
6. Edita Miškūnienė narė, darbuotojų atstovė
7. Ineta Trafimova narė, darbuotojų atstovė
8. Ričardas Gaučys narys, tėvų atstovas
9. Kazys Guobužas narys, tėvų atstovas
10. Ala Sketerienė narė, Rokiškio saniūnijos bendruomenės atstovė


Mokytojų taryba
– nuolat veikianti Įstaigos savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Įstaigos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, susijusių su ugdymu, vadovai, visi Įstaigoje dirbantys pedagogai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Eil.
Nr.
Vardas, pavardė Pareigos
1. Sigita Baranovskienė pirmininkė, direktorė
2. Kristina Gasiūnienė sekretorė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė
3. Nijolė Adamonienė narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
4. Inga Šablinskienė narė, meninio ugdymo mokytoja
5. Ieva Seibutytė narė, logopedė
6. Nida Šaparnienė narė, lopšelio-darželio auklėtoja
7. Rimutė Mateikienė narė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė
8. Diana Končienė narė, lopšelio-darželio auklėtoja
9. Albina Kasparienė narė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė
10. Aušrė Jakubonienė narė, lopšelio-darželio auklėtoja
11. Jolita Sapagovienė narė, lopšelio-darželio auklėtoja
12. Rimantė Gudžiūnienė

narė, lopšelio-darželio auklėtoja

13. Nijolė Skukauskienė

narė, lopšelio-darželio auklėtoja

14. Rasa Tūskaitė judesio korekcijos mokytoja
15. Inga Čičinskienė narė, lopšelio-darželio auklėtoja
16. Meilutė Kvedaravičienė narė, lopšelio-darželio auklėtoja
17. Ina Švelnienė narė, lopšelio-darželio auklėtoja
18. Daiva Šarkauskienė narė, lopšelio-darželio auklėtoja
19. Karolina Kepenytė-Ragauskienė narė, lopšelio-darželio auklėtoja
20. Laima Stasiulionytė narė, lopšelio-darželio auklėtoja
21. Laimutė Lašienė narė, lopšelio-darželio auklėtoja
22. Danguolė Laužadienė narė, socialinė pedagogė
23. Jurgita Raugienė narė, meninio ugdymo mokytoja
24. Violeta Deksnienė narė, neformaliojo ugdymo mokytoja
25. Asta Ševekovienė narė, logopedė
26. Virginija Žilėnienė narė, logopedė
27. Agafija Kartenienė dietistė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistėMetodinė grupė
– nuolat veikianti  lopšelio-darželio  institucija, telkianti pedagogus metodinėsveiklos uždaviniams spręsti. Metodinė grupė organizuoja metodinius pasitarimus, seminarus, diskusijas, analizuoja auklėtojų metodinę veiklą ir numato tobulėjimo būdus, skleidžia informaciją apie pedagogikos, psichologijos, įvairių metodikų naujoves, ugdymo formas ir priemones.

 

Eil.
Nr.
Vardas, pavardė Pareigos
1. Kristina Gasiūnienė pirmininkė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė
2. Laimutė Lašienė sekretorė, lopšelio-darželio auklėtoja


Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija
– teikia informaciją pedagogams apie atestacijos tvarką, programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir nutarimus, svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo, dėl pedagogo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai.

Eil.
Nr.
Vardas, pavardė Pareigos
1. Sigita Baranovskienė pirmininkė, direktorė
2. Albina Kasparienė narė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė, mokytojų tarybos atstovė, darbuotojų atstovė, profsąjungos pirmininkė
3. Rimutė Mateikienė narė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė, mokytojų tarybos atstovė,
4. Laimutė Lašienė narė, auklėtoja metodininkė, metodinės grupės atstovė
5. Kazys Guobužas  lopšelio-darželio tarybos narys, tėvų atstovas
6. Jolita Geidonienė narė, Rokiškio savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, deleguota steigėjo


Vaiko gerovės komisija
– organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka vaiko specialiųjų poreikių pirminį įvertinimą ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Eil.
Nr.
Vardas, pavardė Pareigos
1. Nijolė Adamonienė pirmininkė, direktorės pavaduotoja ugdymui
2. Ieva Seibutytė sekretorė, logopedė
3. Asta Ševekovienė narė, logopedė
4. Virginija Žilėnienė narė, logopedė
5. Rasa Tūskaitė narė, judesio korekcijos mokytoja
6. Danguolė Laužadienė narė, socialinė pedagogė
7. Adafija Kartenienė narė, dietistė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
8. Simona Gaižauskienė psichologė


Vidaus audito koordinavimo grupė
– planuoja, organizuoja ir koordinuoja Įstaigos įsivertinimo procesą, apdoroja ir išanalizuoja rezultatus, ir jais remdamasi nustato Įstaigos veiklos privalumus bei trūkumus. 

Eil.
Nr.
Vardas, pavardė Pareigos
1. Laimutė Lašienė pirmininkė
2. Kristina Gasiūnienė narė, Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
3. Ina Švelnienė narė, lopšelio-darželio auklėtoja
 

Darbo grupė, atsakinga už informacijos teikimą įstaigos internetinei svetainei

Eil.
Nr.
Vardas, pavardė Pareigos
1. Sigita Baranovskienė pirmininkė, direktorė
2. Nijolė Adamonienė narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3. Agafija Kartenienė narė, dietistė
4. Kristina Matiukaitė -Pukėnienė narė, sekretorė
5. Audrius Kublickas narys, kompiuterių technikas
 

Darbuotojų atstovai

Darbuotojų profesinei sąjungai priklauso 2/3 darbuotojų. Darbo taryba nerenkama.