Laisvos darbo vietos

Informacija apie laisvą ūkvedžio darbo vietą (1 pareigybė) lopšelyje-darželyje
Pareigybės lygis– B.
Pareigybės grupė– specialistai.

Reikalavimai kandidatui:
1. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnysis išsilavinimas, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų.
2. Mokėti kaupti, sisteminti, valdyti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.
3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais aktais.
4. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.
5. Turėti skaitmeninio raštingumo įgūdžius.
6. Turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).
7.Turėti priešgaisrinės saugos ir darbuotojų saugos pažymėjimus.

8.
Organizuoti ir koordinuoti techninio personalo darbą;

10.Darbuotojo, einančio šias pareigas funkcijos:
10
.1.organizuoja ir užtikrina tinkamą Lopšelio-darželio balanse esančių statinių, patalpų, vandentiekio ūkio, priešgaisrinės, ryšio priemonių, inžinerinių tinklų sistemų ir įrengimų bei kitų materialinių vertybių naudojimą, priežiūrą, dalyvauja vykdant periodines, sezonines bei neeilines apžiūras;
10.2. rūpinasi įstaigos pastatų, inventoriaus ir mokymo priemonių apsauga;
10.3. instruktuoja darbuotojus saugos darbe, priešgaisrinės saugos ir elektros saugos klausimais bei kontroliuoja saugos ir sveikatos instrukcijų vykdymą;
10.4. organizuoja ir kontroliuoja
  teritorijos, žaidimų aikštelių, pastatų ir patalpų priežiūrą pagal higienos normų reikalavimus;
10.5. aprūpina darbuotojus kanceliarinėmis ir kitomis funkcijų vykdymui būtinomis priemonėmis, o aptarnaujantį personalą - darbo įrankiais, įranga ir valymo priemonėmis;
10.6. organizuoja pavaldaus aptarnaujančio personalo darbą, sudaro jų darbo grafikus, vykdo darbuotojų darbo laiko apskaitą;
10.7. vykdo viešuosius pirkimus, rengia ir teikia ataskaitas Viešųjų pirkimų tarnybai apie vykdomus mažos vertės viešuosius pirkimus;
 
10.8. įgyvendina darbų saugos, priešgaisrinės apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos norminių aktų nuostatas Lopšelyje-darželyje, pildo
  darbuotojų saugos ir sveikatos būklės pasą;
10.9. rengia ir teikia ataskaitas apie statinių eksploatavimą ir priežiūrą;
10.10. organizuoja darbų vykdymą pagal Lopšelio-darželio techninės priežiūros žurnalo įrašus;
10.11. sutartyse su tiekėjais nustatytais terminais fiksuoja elektros, vandens, šilumos skaitiklių parodymus, pateikia juos atitinkamoms žinyboms.


Pareiginio atlyginimo dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu.

Informacija teikiama tel.: 8 458 52229.