Laisvos darbo vietos

 

INFORMACIJA APIE LAISVĄ ŪKVEDŽIO DARBO VIETĄ IR ATRANKĄ Į ŠIAS PAREIGAS

Ūkvedžio pareigybė reikalinga
organizuoti Lopšelyje-darželyje atliekamas ūkines operacijas, jas planuoti, rūpintis turto saugumu, jo atnaujinimu ir pildymu, organizuoti ir prižiūrėti tiesiogiai pavaldaus pagalbinio personalo darbą.
Pareigybės lygis– B
Pareigybės grupė– kvalifikuoti specialistai.
Darbas pagal neterminuotą darbo sutartį, darbo krūvis 40 val./sav.

Reikalavimai kandidatui:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą;
2. mokėti kaupti, sisteminti, valdyti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais aktais;
4. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
5. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžius;
6. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija);
7. turėti priešgaisrinės saugos ir darbuotojų saugos pažymėjimus.

Darbuotojo, einančio šias pareigas funkcijos:
1. aprūpina lopšelio-darželio mokytojus ir darbuotojus, ugdymo proceso organizavimo ir raštvedybai tvarkyti reikalingomis medžiagomis ir priemonėmis;
2. organizuoja lopšelio-darželio pastatų, patalpų ir teritorijų apsaugą;
3 organizuoja aptarnaujančio personalo darbą (užsako priemones, tikrina patalpų išvalymo kokybę), sudaro jų darbo grafikus, pildo darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
4. organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus;
5.
 rūpinasi darbuotojų sauga ir sveikata;
6. užtikrina buitinių patalpų tinkamą aprūpinimą higienos priemonėmis ir buitinių patalpų įrangos tinkamą veikimą;
7. organizuoja patalpose esančių baldų ir kito ūkinio inventoriaus smulkius remonto darbus;
8. dalyvauja turto inventorizavimo komisijos veikloje;

9. atsako už priešgaisrinę saugą lopšelyje-darželyje;
10. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio direktoriaus pavedimus.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus ar jų kopijas:

1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

4. gyvenimo aprašymą;
5.
atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.

Dokumentai priimami el.p. varpelis@parok.lt arba adresu Jaunyst4s g. 15. Rokiškis administracijoje iki vasario 20 d. 16 val.