Darbo grupės

Komisijos, tarybos, darbo grupės

Lopšelio-darželio taryba aukščiausia Lopšelio-darželio savivaldos institucija sudaryta iš mokytojų, tėvų (globėjų) ir vietos bendruomenės atstovų. Taryba telkia Lopšelio-darželio pedagoginius darbuotojus, nepedagoginį personalą, tėvus (globėjus) demokratiniam Lopšelio-darželio  valdymui,  padeda spręsti aktualius Lopšelio-darželio klausimus, atstovauti vaikams, mokytojams, tėvams (globėjams), vietos bendruomenei, Lopšelio-darželio teisėtiems interesams.

Eil.
Nr.
Vardas, pavardė Pareigos
1. Lina Valodkienė pirmininkė, tėvų atstovė
2. Inga Čičinskienė sekretorė, mokytojų atstovė
3. Inga Šablinskienė narė, mokytojų atstovė
4. Viktorija Davolienė narė, mokytojų atstovė
5. Asta Gėgžnienė narė, darbuotojų atstovė
6. Aušra Balčiūnienė narė, darbuotojų atstovė
7. Virginija Tamoškienė narė, darbuotojų atstovė
8. Goda Mitinaitė narė, tėvų atstovė
9. Dovilė Juškevičienė narė, tėvų atstovė
10. Ala Sketerienė narė, Rokiškio saniūnijos bendruomenės atstovė


Mokytojų taryba
– nuolat veikianti Įstaigos savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Įstaigos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, susijusių su ugdymu, vadovai, visi Įstaigoje dirbantys pedagogai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Eil.
Nr.
Vardas, pavardė Pareigos
1. Sigita Baranovskienė pirmininkė, direktorė
2. Nijolė Skukauskienė sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3. Nijolė Adamonienė narė, būrelio vadovė
4. Inga Šablinskienė narė, meninio ugdymo mokytoja
5. Ieva Bulovienė narė, logopedė
6. Nida Šaparnienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
7. Akvilė Narbutienė narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
8. Viktorija Davolienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
9. Albina Kasparienė narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
10. Daiva Steponavičiūtė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
11. Rasa Tūskaitė narė, judesio korekcijos specialistė
12. Inga Čičinskienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
13. Ina Švelnienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
14. Daiva Šarkauskienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
15. Miglė Večerskienė narė, judesio korekcijos specialistė
16. Edita Miškūnienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
17. Laimutė Lašienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
18. Simona Igaunienė narė, socialinė pedagogė, logopedė
19. Violeta Deksnienė narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
20. Oksana Antonova narė, spec. pedagogė, logopedė
21. Agafija Kartenienė maitinimo organizavimo ir higienos praktikos organizatorė
22. Kristina Matiukaitė-Pukėnienė Socialinė pedagogė
23. Asta Ševekovienė narė, logopedė
24. Jurgita Trečiokienė narė, judesio korekcijos specialistė
25. Vilma Jočienė Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
26. Lina Kalvelienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
27. Jolanta Trepkevičė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
28. Kristina Balčienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

Metodinė grupė – nuolat veikianti  lopšelio-darželio  institucija, telkianti pedagogus metodinėsveiklos uždaviniams spręsti. Metodinė grupė organizuoja metodinius pasitarimus, seminarus, diskusijas, analizuoja auklėtojų metodinę veiklą ir numato tobulėjimo būdus, skleidžia informaciją apie pedagogikos, psichologijos, įvairių metodikų naujoves, ugdymo formas ir priemones.

Eil.
Nr.
Vardas, pavardė Pareigos
1. Inga Čičinskienė pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
2. Simona Igaunienė sekretorė, logopedė


Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija
– teikia informaciją pedagogams apie atestacijos tvarką, programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir nutarimus, svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo, dėl pedagogo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai.

Eil.
Nr.
Vardas, pavardė Pareigos
1. Sigita Baranovskienė pirmininkė, direktorė
2. Albina Kasparienė narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos atstovė, darbuotojų atstovė, profsąjungos pirmininkė
3.    
4. Laimutė Lašienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė, metodinės grupės atstovė
5. Lina Valotkienė lopšelio-darželio tarybos narė, tėvų atstovė
6. Audronė Rekertienė narė, Rokiškio savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, deleguota steigėjo


Vaiko gerovės komisija
– organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka vaiko specialiųjų poreikių pirminį įvertinimą ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Eil.
Nr.
Vardas, pavardė Pareigos
1. Violėta Deksnienė pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2. Ieva Bulovienė sekretorė, logopedė
3. Rasa Tūskaitė narė, judesio korekcijos specialistė
4. Simona Igaunienė narė, logopedė
5. Oksana Antonova narė, logopedė spec. pedagogė
6. Jurgita Trečiokienė narė, judesio korekcijos specialistė
7. Kristina Matiukaitė-Pukėnienė narė, socialinė pedagogė


Vidaus audito koordinavimo grupė
– planuoja, organizuoja ir koordinuoja Įstaigos įsivertinimo procesą, apdoroja ir išanalizuoja rezultatus, ir jais remdamasi nustato Įstaigos veiklos privalumus bei trūkumus. 

Eil.
Nr.
Vardas, pavardė Pareigos
1. Sigita Baranovskienė direktorė
2. Violeta Deksnienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3. Inga Čičinskienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
4. Viktorija Davolienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 

Darbo grupė, atsakinga už informacijos teikimą įstaigos internetinei svetainei

Eil.
Nr.
Vardas, pavardė Pareigos
1. Sigita Baranovskienė direktorė
2. Agafija Kartenienė maitinimo organizavimo ir higienos praktikos organizatorė
3. Sandra Gečiūnienė raštvedė
4. Audrius Kublickas kompiuterių technikas
5. Violėta Deksnienė pavaduotoja ugdymui
 

 

Darbuotojų atstovai

 

Lopšelyje-darželyje veikia profesinė sąjunga ir darbo taryba.