Darbo grupės

Komisijos, tarybos, darbo grupės

Lopšelio-darželio taryba – aukščiausia Lopšelio-darželio savivaldos institucija sudaryta iš mokytojų, tėvų (globėjų) ir vietos bendruomenės atstovų. Taryba telkia Lopšelio-darželio pedagoginius darbuotojus, tėvus (globėjus) demokratiniam Lopšelio-darželio valdymui, padeda spręsti aktualius Lopšelio-darželio klausimus, atstovauti vaikams, mokytojams, tėvams (globėjams), vietos bendruomenei, Lopšelio-darželio teisėtiems interesams.

Eil.
Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Lina Valodkienė

pirmininkė, tėvų atstovė

2.

Inga Čičinskienė

sekretorė, mokytojų atstovė

3.

Inga Šablinskienė

narė, mokytojų atstovė

4.

Viktorija Davolienė

narė, mokytojų atstovė

5.

Ina Švelnienė

narė, darbuotojų atstovė

6.

Goda Mitinaitė

narė, tėvų atstovė

7.

Dovilė Juškevičienė

narė, tėvų atstovė

8.

Sandra Lekandrienė

narė, tėvų atstovė

9.

Ala Sketerienė

narė, Rokiškio seniūnijos bendruomenės atstovė


Mokytojų taryba
– nuolat veikianti Įstaigos savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Įstaigos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, susijusių su ugdymu, vadovai, visi Įstaigoje dirbantys pedagogai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Eil.
Nr.
Vardas, pavardė Pareigos
1. Violėta Deksnienė pirmininkė, direktoriaus pavaduiotoja ugdymui
2. Nijolė Skukauskienė sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3. Virginija Tomaškienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
4. Inga Šablinskienė narė, meninio ugdymo mokytoja
5. Ieva Bulovienė narė, logopedė
6. Nida Šaparnienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
7. Akvilė Narbutienė narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
8. Viktorija Davolienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
9. Daiva Steponavičiūtė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
10. Rasa Tūskaitė narė, judesio korekcijos specialistė
11. Inga Čičinskienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
12. Ina Švelnienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
13. Daiva Šarkauskienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
14. Miglė Večerskienė narė, judesio korekcijos specialistė
15. Laimutė Lašienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
16. Simona Igaunienė narė, socialinė pedagogė, logopedė
17. Oksana Antonova narė, spec. pedagogė, logopedė
18. Kristina Matiukaitė-Pukėnienė Socialinė pedagogė
19. Jurgita Trečiokienė narė, judesio korekcijos specialistė
20. Lina Kalvelienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
21. Jolanta Trepkevičė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
22. Kristina Balčienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

Metodinė grupė – nuolat veikianti  lopšelio-darželio  institucija, telkianti pedagogus metodinėsveiklos uždaviniams spręsti. Metodinė grupė organizuoja metodinius pasitarimus, seminarus, diskusijas, analizuoja auklėtojų metodinę veiklą ir numato tobulėjimo būdus, skleidžia informaciją apie pedagogikos, psichologijos, įvairių metodikų naujoves, ugdymo formas ir priemones.

Eil.
Nr.
Vardas, pavardė Pareigos
1. Inga Čičinskienė pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
2. Simona Igaunienė sekretorė, logopedė


Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija
– teikia informaciją pedagogams apie atestacijos tvarką, programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir nutarimus, svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo, dėl pedagogo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai.

Eil.
Nr.
Vardas, pavardė Pareigos
1. Sigita Baranovskienė pirmininkė, direktorė
2. Inga Čičinskienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3. Laimutė Lašienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė, metodinės grupės atstovė
4. Goda Mitinaitė lopšelio-darželio tarybos narė, tėvų atstovė
5. Audronė Rekertienė narė, Rokiškio savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, deleguota steigėjo


Vaiko gerovės komisija
– organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka vaiko specialiųjų poreikių pirminį įvertinimą ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Eil.
Nr.
Vardas, pavardė Pareigos
1. Violėta Deksnienė pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2. Ieva Bulovienė sekretorė, logopedė
3. Rasa Tūskaitė narė, judesio korekcijos specialistė
4. Simona Igaunienė narė, logopedė
5. Oksana Antonova narė, logopedė spec. pedagogė
6. Jurgita Trečiokienė narė, judesio korekcijos specialistė
7. Kristina Matiukaitė-Pukėnienė narė, socialinė pedagogė


Vidaus audito koordinavimo grupė
– planuoja, organizuoja ir koordinuoja Įstaigos įsivertinimo procesą, apdoroja ir išanalizuoja rezultatus, ir jais remdamasi nustato Įstaigos veiklos privalumus bei trūkumus. 

Eil.
Nr.
Vardas, pavardė Pareigos
1. Sigita Baranovskienė direktorė
2. Violeta Deksnienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3. Rasa Tūskaitė judesio korekcijos specialistė
4. Akvilė Narbutienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 

Darbo grupė, atsakinga už informacijos teikimą įstaigos internetinei svetainei

Eil.
Nr.
Vardas, pavardė Pareigos
1. Sigita Baranovskienė direktorė
2. Agafija Kartenienė maitinimo organizavimo ir higienos praktikos organizatorė
3. Sandra Gečiūnienė raštvedė
4. Audrius Kublickas kompiuterių technikas
5. Violėta Deksnienė pavaduotoja ugdymui
 

 

Darbuotojų atstovai

 

Lopšelyje-darželyje veikia profesinė sąjunga ir darbo taryba.