Darbo grupės

Komisijos, tarybos, darbo grupės

Lopšelio-darželio taryba aukščiausia Lopšelio-darželio savivaldos institucija sudaryta iš mokytojų, tėvų (globėjų) ir vietos bendruomenės atstovų. Taryba telkia Lopšelio-darželio pedagoginius darbuotojus, nepedagoginį personalą, tėvus (globėjus) demokratiniam Lopšelio-darželio  valdymui,  padeda spręsti aktualius Lopšelio-darželio klausimus, atstovauti vaikams, mokytojams, tėvams (globėjams), vietos bendruomenei, Lopšelio-darželio teisėtiems interesams.

Eil.
Nr.
Vardas, pavardė Pareigos
1. Andrius Fedotovas pirmininkas tėvų atstovas
2. Nijolė Adomonienė pirmininko pavaduotoja, mokytojų atstovė
3. Kristina Gasiūnienė sekretorė, mokytojų atstovė
4. Inga Čičinskienė narė, mokytojų atstovė
5. Agafija Kartenienė narė, darbuotojų atstovė
6. Edita Miškūnienė narė, darbuotojų atstovė
7. Ineta Trafimova narė, darbuotojų atstovė
8. Ričardas Gaučys narys, tėvų atstovas
9. Kazys Guobužas narys, tėvų atstovas
10. Ala Sketerienė narė, Rokiškio saniūnijos bendruomenės atstovė


Mokytojų taryba
– nuolat veikianti Įstaigos savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Įstaigos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, susijusių su ugdymu, vadovai, visi Įstaigoje dirbantys pedagogai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Eil.
Nr.
Vardas, pavardė Pareigos
1. Sigita Baranovskienė pirmininkė, direktorė
2. Kristina Gasiūnienė narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
3. Nijolė Adamonienė narė, būrelio vadovė
4. Inga Šablinskienė narė, meninio ugdymo mokytoja
5. Ieva Bulovienė narė, logopedė
6. Nida Šaparnienė narė, Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
7. Rimutė Mateikienė narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
8. Viktorija Liachovičiūtė narė, Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
9. Albina Kasparienė narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
10. Daiva Steponavičiūtė narė, Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
11. Jolita Sapagovienė narė, Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
12. Rimantė Gudžiūnienė

narė, Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

13. Nijolė Skukauskienė

sekretorė, Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

14. Rasa Tūskaitė narė, judesio korekcijos mokytoja
15. Inga Čičinskienė narė, Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
16. Meilutė Kvedaravičienė narė, Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
17. Ina Švelnienė narė, Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
18. Daiva Šarkauskienė narė, Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
19. Karolina Kepenytė-Ragauskienė narė, Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
20. Edita Miškūnienė narė, Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
21. Laimutė Lašienė narė, Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
22. Simona Igaunienė narė, socialinė pedagogė, logopedė
23. Jurgita Raugienė narė, meninio ugdymo mokytoja
24. Violeta Deksnienė narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
25. Virginija Žilėnienė narė, spec. pedagogė
26. Agafija Kartenienė maitinimo organizavimo ir higienos praktikos organizatorė, visuomenės sveikatos specialistė
     Metodinė grupė
– nuolat veikianti  lopšelio-darželio  institucija, telkianti pedagogus metodinėsveiklos uždaviniams spręsti. Metodinė grupė organizuoja metodinius pasitarimus, seminarus, diskusijas, analizuoja auklėtojų metodinę veiklą ir numato tobulėjimo būdus, skleidžia informaciją apie pedagogikos, psichologijos, įvairių metodikų naujoves, ugdymo formas ir priemones.

 

Eil.
Nr.
Vardas, pavardė Pareigos
1. Laimutė Lašienė pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
2. Karolina Kepenytė-Ragauskienė sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja


Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija
– teikia informaciją pedagogams apie atestacijos tvarką, programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir nutarimus, svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo, dėl pedagogo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai.

Eil.
Nr.
Vardas, pavardė Pareigos
1. Sigita Baranovskienė pirmininkė, direktorė
2. Albina Kasparienė narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos atstovė, darbuotojų atstovė, profsąjungos pirmininkė
3. Rimutė Mateikienė narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos atstovė,
4. Laimutė Lašienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė, metodinės grupės atstovė
5. Kazys Guobužas  lopšelio-darželio tarybos narys, tėvų atstovas
6. Jolita Geidonienė narė, Rokiškio savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, deleguota steigėjo


Vaiko gerovės komisija
– organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka vaiko specialiųjų poreikių pirminį įvertinimą ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Eil.
Nr.
Vardas, pavardė Pareigos
1. Violėta Deksnienė pirmininkė
2. Ieva Bulovienė sekretorė, logopedė
3. Virginija Žilėnienė narė, spec. pedagogė
4. Rasa Tūskaitė narė, judesio korekcijos mokytoja
5. Simona Igaunienė narė, logopedė
6. Agafija Kartenienė narė, maitinimo paslaugų ir higienos praktikos organizatorė, visuomenės sveikatos specialistė
7. Neringa Baltušienė socialinė pedagogė


Vidaus audito koordinavimo grupė
– planuoja, organizuoja ir koordinuoja Įstaigos įsivertinimo procesą, apdoroja ir išanalizuoja rezultatus, ir jais remdamasi nustato Įstaigos veiklos privalumus bei trūkumus. 

Eil.
Nr.
Vardas, pavardė Pareigos
1. Inga Čičinskienė pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
2. Daiva Steponavičiūtė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3. Rasa Tūskaitė narė, judesio korekcijos mokytoja
 

Darbo grupė, atsakinga už informacijos teikimą įstaigos internetinei svetainei

Eil.
Nr.
Vardas, pavardė Pareigos
1. Sigita Baranovskienė pirmininkė, direktorė
2. Agafija Kartenienė narė, maitinimo organizavimo ir higienos praktikos organizatorė
3. Sandra Gečiūnienė narė, raštvedė
4. Audrius Kublickas narys, kompiuterių technikas
5. Violėta Deksnienė narė, pavaduotoja ugdymui
 

 

Darbuotojų atstovai

 

Lopšelyje-darželyje veikia profesinė sąjunga ir darbo taryba.