Dokumentai


Įsakymas dėl asmens, į kurį gali kreipti nukentėjęs nuo mobingo ar psichologinio smurto, paskyrimo

PRAŠYMŲ, SKUNDŲ IR PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO, ASMENŲ APTARNAVIMO TVARKOS APRAŠAS

PEDAGOGINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO STEBĖSENOS APRAŠAS

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRŠAS

MOKYKLŲ, VYKDANČIŲ IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO METODIKA 

MOKYKLŲ, VYKDANČIŲ IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, VEIKLOS KOKYBĖS IŠORINIO VERTINIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO ROKIŠKIO LOPŠELYJE-DARŽELYJE ,,VARPELIS“ POLITIKA

DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

DARBUOTOJŲ TARNYBINIŲ KOMANDIRUOČIŲ TVARKOS APRAŠAS

VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

DARBUOTOJŲ PAREIGŲ PAŽEIDIMO FIKSAVIMO, TYRIMO IR DARBUOTOJŲ ĮSPĖJIMO DĖL ĮVYKDYTŲ PAŽEIDIMŲ, TVARKOS APRAŠAS

DARBUOTOJŲ MATERIALINĖS ATSAKOMYBĖS IR TURTINĖS ŽALOS ATLYGINIMO TVARKOS APRAŠAS

INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKOS APRAŠAS

MOKYTOJŲ IR DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS

ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI 2020 m.

VAIKŲ TURIZMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

DARBO TARYBOS DARBO REGLAMENTAS 2020-2023 M.

RENGINIŲ ORGANIZAVIMO IR DALYVAVIMO OLIMPIADOSE, KONKURSUOSE IR KITUOSE RENGINIUOSE TVARKOS APRAŠAS

VIDAUS KONTROLĖS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

PAGALBOS UGDYTINIO SAVIRŪPAI PAGAL GYDYTOJŲ REKOMENDACIJAS UŽTIKRINIMO ( VAISTŲ LAIKYMO, IŠDAVIMO, NAUDOJIMO IR KT.) JEI UGDYTINIS SERGA LĖTINĖMIS NEINFEKCINĖMIS LIGOMIS (PVZ.: CUKRINIU DIABETU, BRONCHINE ASTMA AR KITA), TVARKOS APRAŠAS

PATYČIŲ PREVENCIJOS, INTERVENCIJOS IR STEBĖSENOSTVARKOS APRAŠAS