Dokumentai


ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO „VARPELIS“ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ IR PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO, ASMENŲ APTARNAVIMO TVARKOS APRAŠAS
ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO „VARPELIS“ PEDAGOGINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO STEBĖSENOS APRAŠAS

ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO „VARPELIS“ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRŠAS
MOKYKLŲ, VYKDANČIŲ IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO METODIKA 
MOKYKLŲ, VYKDANČIŲ IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, VEIKLOS KOKYBĖS IŠORINIO VERTINIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS
DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO ROKIŠKIO LOPŠELYJE-DARŽELYJE ,,VARPELIS“ POLITIKA
ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VARPELIS“ DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS
ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VARPELIS“ DARBUOTOJŲ TARNYBINIŲ KOMANDIRUOČIŲ TVARKOS APRAŠAS
ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VARPELIS“ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VARPELIS“ DARBO TVARKOS TAISYKLĖS
LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS
ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VARPELIS“ DARBUOTOJŲ PAREIGŲ PAŽEIDIMO FIKSAVIMO, TYRIMO IR DARBUOTOJŲ ĮSPĖJIMO DĖL ĮVYKDYTŲ PAŽEIDIMŲ, TVARKOS APRAŠAS
ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VARPELIS“ DARBUOTOJŲ MATERIALINĖS ATSAKOMYBĖS IR TURTINĖS ŽALOS ATLYGINIMO TVARKOS APRAŠAS
ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VARPELIS“ INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKOS APRAŠAS

ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO „VARPELIS“ MOKYTOJŲ IR DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS
ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO „VARPELIS“ ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI 2020 m.
ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VARPELIS“ VAIKŲ TURIZMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO „VARPELIS“ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
ROKIŠKIO LOPŠELIS-DARŽELIS „VARPELIS“ DARBO TARYBOS DARBO REGLAMENTAS 2020-2023 M.
ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO „VARPELIS“ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO IR DALYVAVIMO OLIMPIADOSE, KONKURSUOSE IR KITUOSE RENGINIUOSE TVARKOS APRAŠAS
ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO „VARPELIS“ VIDAUS KONTROLĖS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS
ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO „VARPELIS“ PAGALBOS UGDYTINIO SAVIRŪPAI PAGAL GYDYTOJŲ REKOMENDACIJAS UŽTIKRINIMO ( VAISTŲ LAIKYMO, IŠDAVIMO, NAUDOJIMO IR KT.) JEI UGDYTINIS SERGA LĖTINĖMIS NEINFEKCINĖMIS LIGOMIS (PVZ.: CUKRINIU DIABETU, BRONCHINE ASTMA AR KITA), TVARKOS APRAŠAS
PATYČIŲ PREVENCIJOS, INTERVENCIJOS IR STEBĖSENOSTVARKOS APRAŠAS