Dokumentai

 

DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO ROKIŠKIO LOPŠELYJE-DARŽELYJE ,,VARPELIS“ POLITIKA
ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VARPELIS“ DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS
ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VARPELIS“ DARBUOTOJŲ TARNYBINIŲ KOMANDIRUOČIŲ TVARKOS APRAŠAS
ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VARPELIS“ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS
ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VARPELIS“ DARBO TVARKOS TAISYKLĖS
LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS
ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VARPELIS“ DARBUOTOJŲ PAREIGŲ PAŽEIDIMO FIKSAVIMO, TYRIMO IR DARBUOTOJŲ ĮSPĖJIMO DĖL ĮVYKDYTŲ PAŽEIDIMŲ, TVARKOS APRAŠAS
ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VARPELIS“ DARBUOTOJŲ MATERIALINĖS ATSAKOMYBĖS IR TURTINĖS ŽALOS ATLYGINIMO TVARKOS APRAŠAS
ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VARPELIS“ INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKOS APRAŠAS
ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO „VARPELIS“ MOKYTOJŲ IR DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS
ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VARPELIS“ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO, NAUDOJIMO IR SAUGOJIMO TAISYKLĖS
ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO „VARPELIS“ ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI 2020 m.
ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VARPELIS“ VAIKŲ TURIZMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO „VARPELIS“ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VARPELIS“ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA
ROKIŠKIO LOPŠELIS-DARŽELIS „VARPELIS“ DARBO TARYBOS DARBO REGLAMENTAS 2020-2023 m.
ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO „VARPELIS“ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO IR DALYVAVIMO OLIMPIADOSE, KONKURSUOSE IR KITUOSE RENGINIUOSE TVARKOS APRAŠAS

ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO „VARPELIS“ VIDAUS KONTROLĖS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS
ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO „VARPELIS“ PAGALBOS UGDYTINIO SAVIRŪPAI PAGAL GYDYTOJŲ REKOMENDACIJAS UŽTIKRINIMO ( VAISTŲ LAIKYMO, IŠDAVIMO, NAUDOJIMO IR KT.) JEI UGDYTINIS SERGA LĖTINĖMIS NEINFEKCINĖMIS LIGOMIS (PVZ.: CUKRINIU DIABETU, BRONCHINE ASTMA AR KITA), TVARKOS APRAŠAS

Apskaitos vadovas

1 priedas Sąskaitų planas
2 priedas Nematerialusis turtas
3 priedas Materialusis turtas
4 priedas Finansinis turtas
5 priedas Biologinis turtas
6 priedas Atsargos
7 priedas Išankstiniai apmokėjimai ir gautinos sumos
8 priedas Finansavimo sumos
9 priedas Ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai
10 priedas Pajamos
11 priedas Sanaudos
12 priedas FIV pajamos ir sąnaudos
13 priedas Atskirų ūkinių operacijų registravimo apskaitoje sąrašas
14 priedas Metinių finansinių ataskaitų rinkinys
15 priedas Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
Bendrosios nuostatos