Istorija

 

    Rokiškio lopšelis-darželis ,,Varpelis” savo veiklą pradėjo 1980 m. Įsikūrė miesto mikrorajone. Vadovauti įstaigai paskirta Zinaida Laškova.
    1991 metais Lopšelis-darželis reorganizuotas į Darželį-mokyklą. Darželiui-mokyklai vadovauti paskiriamas direktorius Antanas Karbauskas. Aštuoniuose I-IV klasių komplektuose bei 4  darželio grupėse ugdė(si) apie 280 vaikų.
    1996 m. vėl keičiasi Darželio-mokyklos vadovas. Direktoriauti paskiriama Ramunė Korenkienė.
    Nuo 2004 m. Darželiui-mokyklai vadovauja direktorė Sigita Baranovskienė.
    2008 m.  įsteigtas Darželio-mokyklos ,,Varpelis” Laibgalių skyrius. Į buvusios pagrindinės mokyklos suremontuotas jaukias, patrauklias patalpas, aprūpintas naujais baldais, įsikėlė du I-IV klasių komplektai ir naujai įsteigtos ikimokyklinio ugdymo ir mišri priešmokyklinio ugdymo grupės. Skyriuje vaikų skaičius išaugo iki 50.
    2012 m. rugpjūčio 29 d. atliktas vidaus struktūros pertvarkymas, nutrauktas pradinio ugdymo programos vykdymas, panaikintas Laibgalių skyrius, pakeistas įstaigos tipas į lopšelį-darželį ir nuo 2012 m. rugpjūčio 30 d. prijungtas Rokiškio lopšelis-darželis ,,Linelis”.
    Dabar lopšelio-darželio struktūrą sudaro dvi ankstyvojo amžiaus vaikų, šešios ikimokyklinio amžiaus, dvi priešmokyklinio amžiaus vaikų grupės. Ugdo(-si) apie 200 vaikų.
    Lopšelis-darželis atlieka edukacines, socialines, kultūrines funkcijas. Turi paramos gavėjo statusą.
    Ikimokyklinio ugdymo grupės dirba pagal individualią Lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programą  ,,Pažinimo taku”.  Priešmokyklinio ugdymo grupė – pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.
    ,,Varpelyje” integruotai ugdomi vaikai, turintys specialiųjų ugdymo(si) poreikių.
    Ugdomoji veikla vyksta ne tik Lopšelio-darželio aplinkoje, vaikams organizuojamos įvairios pažintinės išvykos, ruošiami ir įgyvendinami   projektai, organizuojamos  viktorinos, šventiniai koncertai, pramogos, rytmečiai, vakaronės su tėvais ir pan. Vaikai ir pedagogai aktyviai dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose, nacionaliniuose, savivaldybės lygmens renginiuose: projektuose, konkursuose, festivaliuose, parodose.
    Įstaigoje sukurtos visos būtiniausios sąlygos mokymui-ugdymui(si), vaikų darbui ir poilsiui. Erdvios  grupės aprūpintos naujais baldais, priemonėmis, žaislais, inventoriumi. Įrengtos edukacinės erdvės: etninės kultūros muziejus, interaktyvus kambarys, valgykla, sporto, meninio ugdymo salės, masažo, pagalbos mokiniui ir mokytojui kabinetai, vidaus ir lauko kūrybinės dirbtuvėlės, metodinis kabinetas, sveikatingumo takelis, aktyvaus fizinio judėjimo zonos. Įstaiga aprūpinta IKT. Čia dirba kvalifikuoti specialistai, atsakingi ir pareigingi darbuotojai.
    Pedagogės  savuosius ir ugdytinių pasiekimus pristato įvairiuose tarptautiniuose, nacionaliniuose, savivaldybės lygmens renginiuose, konferencijose, pedagoginiuose periodiniuose leidiniuose, spaudoje. Geranoriškai ir sumaniai dalinasi savo patirtimi su kitų įstaigų pedagogais bei studentais.