Laisvos darbo vietos

 

Rokiškio lopšelis-darželis „Varpelis“  2022 m. nuo spalio 7 d. skelbia konkursą priešmokyklinio/ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti.

 

Adresas: Jaunystės g. 15, Rokiškis LT-42152

Pareigybės lygis:  A2.

Pareigybė: priešmokyklinio/ikimokyklinio ugdymo mokytojas.

Darbo krūvis – 1 pareigybė.

Darbo sutartis – neterminuota.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai:

-turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį neuniversitetinį pedagoginį išsilavinimą, ikimokyklinio/ priešmokyklinio/pradinio ugdymo kvalifikaciją;

-atitikti valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, reikalavimus;

-gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu bei raštu;

-būti įgijus kompetencijas numatytas mokytojų skaitmeninio raštingumo programų reikalavimuose;

-būti pareigingu, darbščiu, kūrybišku, iniciatyviu, gebėti dirbti komandoje, pasižymėti nepriekaištinga asmenine ir profesine reputacija;

-turėti bendravimo įgūdžius su skirtingo amžiaus vaikais ir tėvais.

 

Darbo pobūdis: organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą – planuoja grupės ugdomąją veiklą, kuria grupės ugdomąją aplinką, parenka priemones, pedagoginės veiklos metodus ir formas, sistemingai vertina, fiksuoja vaikų daromą pažangą, apie vaikų pasiekimus informuoja tėvus (globėjus), dalyvauja bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose, kaupia dalykines, pedagogines, psichologines žinias, plečia kultūrinį akiratį, tobulina kvalifikaciją ir nustatyta tvarka atestuojasi.

 

Pareiginio atlyginimo dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu. Atskaičius mokesčius -  nuo 930,00 eurų (priklauso nuo pedagoginio darbo stažo, kvalifikacinės kategorijos).

 

Pretendentai iki nurodyto termino privalo pateikti šiuos dokumentus:

-prašymą leisti dalyvauti konkurse;

-asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

-išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

-gyvenimo aprašymą;

-priešmokyklinio/ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;

buvusios darbovietės rekomendaciją (pageidautina);

-pažymą dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 57ˡ straipsnio 4 dalį (švietimo įstaiga atitinka Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 57ˡ straipsnio 1 dalį).

 

Dokumentai priimami kasdien darbo dienomis  nuo 8.00 iki 16.30 val.

Dokumentų priėmimo pradžia 2022 m. spalio 7 d., pabaiga – 2022 m. spalio 20 d.  Dokumentai pateikiami asmeniškai arba elektroniniu paštu varpelis@parok.lt   į Rokiškio lopšelį-darželį „Varpelis“. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

 

Informacija teikiama tel.: 8 458 52229.

 

Rokiškio lopšelis-darželis „Varpelis“ nuo 2022 m. gruodžio 28 d. siūlo darbą logopedo  pareigoms užimti

 

Adresas: Jaunystės g. 15, Rokiškis LT-42152

Pareigybės lygis:  A2

Pareigybė: logopedas

Darbo krūvis – 0,75 pareigybė

Darbo sutartis – terminuota.

 

1. Logopedu gali dirbti asmuo įgijęs aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir logopedo profesinę kvalifikaciją.

2. Kvalifikaciniai reikalavimai logopedui:

2.1. valstybinės lietuvių kalbos mokėjimas;

2.2. užsienio kalba (-os) ir jos (jų) mokėjimo lygis – nenustatomas.

2.3.skaitmeninio raštingumo gebėjimai - informacijos valdymas, komunikavimas, skaitmeninio turinio kūrimas, saugumas, skaitmeninis mokymas ir mokymasis, skaitmeninio raštingumo problemų sprendimas, atitinkantis Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms aprašą.

2.4. gebėjimas įvertinti kalbos raidos ypatumus, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, mokinių specialiuosius poreikius;

2.5. mokinių, turinčių kalbos sutrikimų, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodų išmanymas, gebėjimas juos taikyti šalinant šių mokinių kalbos sutrikimus;

2.6. gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniais, turinčiais kalbos sutrikimų, ir bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;

 2.7. bendrosios priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo programų žinojimas ir gebėjimas savo veiklą derinti su šiais ugdymą reglamentuojančiais dokumentais;

2.8. turėti galiojantį privalomo sveikatos patikrinimo pažymėjimą;

2.9. turėti galiojantį privalomą pirmosios pagalbos pažymėjimą;

2.10. turėti galiojantį privalomą higienos įgūdžių kursų pažymėjimą.

  

Pareiginio atlyginimo dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu. Atskaičius mokesčius – nuo 700 eurų (priklauso nuo pedagoginio darbo stažo, kvalifikacinės kategorijos) .

  

Dėl darbo kreiptis asmeniškai arba elektroniniu paštu: varpelis@parok.lt