Laisvos darbo vietos

 

Rokiškio lopšelis-darželis „Varpelis“  2021 m. kovo 17 d. skelbia atranką mokytojo padėjėjo pareigoms užimti.

Adresas: Jaunystės g. 15, Rokiškis LT-42152

Pareigybės lygis:  C.

Pareigybė: mokytojo padėjėjas.

Darbo krūvis – 1 pareigybė.

Darbo sutartis – neterminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

1. būti ne jaunesnis, kaip 18 metų ir turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;

2. gebėti bendrauti su mokiniais, turėti žinių apie jų sutrikimų specifiką;

3. gebėti dirbti su mokiniais padedant jiems įsisavinti mokomąją medžiagą, atlikti mokytojo skirtas užduotis, apsitarnauti, susitvarkyti, orientuotis aplinkoje, judėti, maitintis, naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis;

4. gebėti bendradarbiauti su mokytoju, pagalbos mokiniui specialistais ir mokinių tėvais (globėjais).

 

Darbo pobūdis:

padeda mokiniui (mokinių grupei):

-orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(-si),  Lopšelyje-darželyje ir už jo ribų: veiklos, renginių ir išvykų metu;

-apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena;

-įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti;

-paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant;

-perskaito tekstus, skirtus mokymuisi;

-padeda tinkamai naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis;

-atlikti kitą su ugdymu(-si), savitarna, savitvarka, maitinimu(-si) susijusią veiklą.

Mokiniui, turinčiam ribotas mobilumo galimybes, padeda:

-išlipti iš transporto priemonės atvykus į Lopšelį-darželį ir įlipti į transporto priemonę išvykstant iš Lopšelio-darželio;

-judėti po Lopšelį-darželį, pasiekti grupę, kitas patalpas.

Bendradarbiaudamas su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu ir kitais su mokiniu (mokinių grupe) dirbančiais specialistais, numato ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus bei pagalbos mokiniams teikimo metodus ir juos taiko.

Padeda mokytojui parengti ir/ar pritaikyti mokiniui (mokinių grupei) reikalingą mokomąją medžiagą.

 

Pareiginio atlyginimo dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu.

Darbo užmokestis (atskaičius mokesčius) nuo 526 eurų.

 

Pretendentai iki nurodyto termino privalo pateikti šiuos dokumentus:

-prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

-asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

-išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

-gyvenimo aprašymą;

buvusios darbovietės rekomendaciją (pageidautina);

 

Dokumentai priimami kasdien darbo dienomis  nuo 8.00 iki 16.30 val.

Dokumentų priėmimo pradžia 2021 m. kovo 17 d., pabaiga – 2021 kovo 30 d.  Dokumentai pateikiami asmeniškai arba elektroniniu paštu varpelis@parok.lt į Rokiškio lopšelį-darželį „Varpelis“. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis.

Informacija teikiama tel.: 8 458 52229.

 

 

 

Rokiškio lopšelis-darželis „Varpelis“  2021 m. kovo 18 d. skelbia atranką virėjo pareigoms užimti.

Adresas: Jaunystės g. 15, Rokiškis LT-42152

Pareigybės lygis:  C.

Pareigybė: virėjas.

Darbo krūvis – 1 pareigybė.

Darbo sutartis – neterminuota.

Virėjo kvalifikacijai keliami šie reikalavimai:

1. ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta virėjo kvalifikacija;

2. analogiška darbo patirtis.

3. virėjas turi žinoti ir išmanyti:

4. virtuvės darbo organizavimą;

5. įrengimų, virtuvės inventoriaus, indų, taros paskirtį, priežiūros ir naudojimo taisykles;

6. patiekalų ir kulinarinių gaminių ruošimo technologiją;

7. įvairių maisto produktų šiluminio paruošimo būdus;

8. pagrindines žaliavas, jų paskirtį, sudėjimo tvarką, santykį bei normas;

9. šiluminio maisto produktų apdorojimo (virimo, kepimo) trukmę ir temperatūrą;

10. paruoštos produkcijos išeigas, gaminių virimo bei kepimo metu sumažėjimo procentus;

11. pusgaminių ir paruoštos produkcijos laikymo bei realizavimo sąlygas.

 

Pareiginio atlyginimo dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu. Darbo užmokestis (atskaičius mokesčius) nuo 526,00 eurų.

Pretendentai iki nurodyto termino pateikia šiuos dokumentus:

-prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

-asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

-išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

-gyvenimo aprašymą;

buvusios darbovietės rekomendaciją (pageidautina);

 

Dokumentai priimami kasdien darbo dienomis  nuo 8.00 iki 16.30 val.

Dokumentų priėmimo pradžia 2021 m. kovo 18 d., pabaiga –2021 m. kovo 31 d.  Dokumentai pateikiami asmeniškai arba elektroniniu paštu varpelis@parok.lt į Rokiškio lopšelį-darželį „Varpelis“. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis.

Informacija teikiama tel.: 8 458 52229.