Teisinė informacijaNACIONALINIAI, IKIMOKYKLINĮ UGDYMĄ REGLAMENTUOJANTYS, TEISĖS AKTAI

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

Vaiko Teisių konvencija

Vaiko gerovės valstybės politikos konsepcija


Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „LIETUVA 2030“

Lietuvos higienos norma HN75:2016 "Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai"

 
Įsakymas dėl LR Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22d. įsakymo Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos raikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo

Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos apsaugos reikalavimaiˮ patvirtinimoˮ pakeitimo

Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas

Privalomojo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas

Švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančiai šeimai teikimo tvarkos aprašas

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas

Reikalavimai mokytojo kvalifikacijai

Pavyzdinis auklėtojo pareigybės aprašymas

Pavyzdinis priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareiginis aprašas


Rekomendacijos mokykloms dėl smurto artimojoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimojoje aplinkoje


LR švietimo ir mokslo ministro, LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Dėl koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašo patvirtinimo https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5321ed508d7211e7a3c4a5eb10f04386

LR socialinės apsaugos ir darbo ministro,
LR sveikatos apsaugos ministro, LR švietimo ir mokslo ministro, LR vidaus reikalų ministro įsakymas Dėl bendro darbo su šeimomis tvarkos aprašo patvirtinimo https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3ad912404d9111e6b72ff16034f7f796

Vaikų priėmimo į Rokiškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes ir grupių komplektavimo tvarkos aprašas

Rekomendacijų priešmokyklinio ugdymo pedagogams „Patirčių erdvės“ rinkinys

Metodinės medžiagos rinkinys ikimokyklinio ugdymo pedagogams ,,ŽAISMĖ IR ATRADIMAI“